REGISTRE CIVIL MUNICIPAL DE TARRAGONA (1836-1870)

El Registre Civil Municipal de Tarragona, malgrat alguns intents anteriors que no van reeixir, s'inicia puntualment l'any 1836. Posteriorment, cinc anys més tard, el 1841, la implantació del Registre Civil Municipal s'estendrà cap altres ciutats significatives i poblacions importants d'Espanya i, ara sí, els llibres de registre civil municipal de Tarragona mantindran la seqüència fins a l'any 1870.

Abans de la creació del Registre Civil Municipal, només les parròquies registraven els fets demogràfics més destacats de cada població: baptismes (és a dir naixements), matrimonis i defuncions. Una informació que els polítics liberals de mitjans del segle XIX consideraven que en un estat modern havia d'estar controlada i gestionada per l'Estat.

Quan l'any 1871 es crea el Registre Civil, que depèn directament del Ministeri de Justícia, s'iniciaran nous llibres de registres i els anteriors passaran a ser considerats com a documentació històrica de cada municipi.

La informació que aporten aquests registres és molt important per a fonamentar estudis demogràfics i genealògics, o bé per a qualsevol recerca històrica en general sobre la població de la ciutat de Tarragona entre 1836 i 1870, és a dir durant un període de 34 anys.

La digitalització d'aquests llibres de registre permet accedir a 9.594 documents que aporten informació sobre:

Registre de naixements:
Noms, data i hora, domicili dels pares, nom de pares i avis, i parròquia del bateig.

Veure el registre de naixements

Registre de matrimonis:
Data, noms dels nuvis i dels seus pares, lloc de naixement de tots ells, estat civil dels nuvis, professió i domicili del nuvi i parròquia on se celebra el matrimoni.

Veure el registre de matrimonis

Registre de defuncions:
Data, nom del difunt, lloc de naixement, edat, estat civil, professió, malalties, existència de testament, domicili, cementiri on s'enterra, nom i lloc de naixement dels pares.

Veure el registre de defuncions

Nota: Les imatges es poden ampliar amb la icona del marge superior esquerra i amb la rodeta del mouse.