Les Actes del Ple o Acords Municipals són una font d’informació essencial on es reflecteix la vida política, econòmica i social de la ciutat. Les Actes informen de les decisions que la corporació municipal adopta davant de tots els problemes i esdeveniments que tenen lloc en el mateix moment en què passen.

El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha cregut oportú digitalitzar la sèrie d’Actes del segle XIX per poder realitzar una difusió d’aquesta documentació i, al mateix temps, garantir-ne la conservació. Per tant, en aquest apartat es poden consultar cada una de les 108.799 pàgines dels 123 volums que recullen les actes entre els anys 1800 i 1900, exceptuant, el període de l’ocupació napoleònica, de 1811 a 1813, anys en els quals, lògicament, no es va celebrar cap reunió del Ple de l’Ajuntament.

A més a més dels acords municipals, cal tenir present que en els 57 volums compresos entre els anys 1800 i 1834, darrere de les actes es conserva relligada tota la sèrie de la correspondència rebuda a l’Ajuntament de Tarragona. Una font d’informació paral·lela que amplia i complementa els acords adoptats per la corporació municipal.

Les Actes s’organitzen per volums, generalment, anuals, tanmateix quan hi ha molta informació, existeixen diversos volums d’un mateix any. En cada any, normalment, hi ha tres categories ben diferenciades. En la primera apareix l’índex del volum, separat per dies i per mesos i indicant el número de la pàgina on apareix la informació. A continuació, hi ha totes les transcripcions de les actes separades pel dia i mes en què es van celebrar les sessions del Ple. Finalment, hi ha l’apartat de la correspondència.